Ενσυναίσθηση

η δεξιότητα του Διευκολυντή, να κατανοεί τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τα νοήματα των μελών της Ομάδας.