Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα www.paixnidoswma.gr ανήκει στο ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ, (επιχείρηση Αικατερίνης Μπάστα, στην οδό Σπύρου Πάτση 80, Αθήνα, Ελλάδα), τηλέφωνο επικοινωνίας 2103454954 (εφεξής «Παιχνιδόσωμα»). Η ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί για ενημερωτικούς σκοπούς σχετικά με το Παιχνιδόσωμα και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών της. Η χρήση του συνεπάγεται ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης Ιστοσελίδας που ισχύουν για όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου.

Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με τους παρόντες όρους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό αυτό τόπο και να μην προχωρήσει σε περαιτέρω χρήση του.

Περιορισμός Ευθύνης

Το Παιχνιδόσωμα χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό του τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, το Παιχνιδόσωμα δεν ευθύνεται (περιλαμβανομένης της αμέλειας) για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών.
Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν συνιστά συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για οποιαδήποτε διενέργεια πράξης ή παράλειψης που θα έχει οικονομικό ή άλλης μορφής αντίκτυπο στον χρήστη. Ο χρήστης περιηγείται σε αυτήν με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία.

Ασφάλεια

Το Παιχνιδόσωμα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χωρίς όμως να εγγυάται γι’ αυτό, για την προστασία της ιστοσελίδας της από ιούς και λοιπό κακόβουλο λογισμικό. Δεν εγγυάται όμως ότι η ιστοσελίδα της θα είναι ελεύθερη ιών ή λοιπού κακόβουλου λογισμικού και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στον χρήστη ή στον εξοπλισμό του από τις παραπάνω αιτίες. Κάθε χρήστης συνδέεται με την παρούσα ιστοσελίδα με δική του πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνος να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τρόπους προστασίας αυτού από ιούς και λοιπό κακόβουλο λογισμικό.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους παρόντες όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου διαθέσιμη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση ή ενημέρωσή σας και οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών εδώ δεν συνεπάγεται έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το Παιχνιδόσωμα. Το Παιχνιδόσωμα ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους, για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν αποφασίσετε να μεταβείτε μέσω του συνδέσμου σε άλλο δικτυακό τόπο τρίτου, αποδέχεστε ότι πράττετε με δική σας ευθύνη.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του www.paixnidoswma.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ανήκει στο Παιχνιδόσωμα κατά κυριότητα ή κατόπιν σχετικής άδειας χρήσης αυτών και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής της και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

Συμπεριφορά χρηστών

Η χρήση του www.paixnidoswma.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ούτε να προκαλεί βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα ή σε άλλους. Σε περίπτωση που το Παιχνιδόσωμα εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη, ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου το Παιχνιδόσωμα.

Τροποποίηση όρων

Οι παρόντες όροι ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς, οποτεδήποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο είτε λόγω μεταβολής της κείμενης νομοθεσίας είτε λόγω μεταβολής της πολιτικής του Παιχνιδοσώματος. Η εκάστοτε τροποποίηση θα αναρτάται στην παρούσα θέση στην ιστοσελίδα και για το λόγο αυτό σας προτρέπουμε να συμβουλεύεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα θέση όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν μεταβολές.

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα www.paixnidoswma.gr ανήκει στο ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ, (επιχείρηση Αικατερίνης Μπάστα, στην οδό Σπύρου Πάτση 80, Αθήνα, Ελλάδα), τηλέφωνο επικοινωνίας 2103454954 (εφεξής «Παιχνιδόσωμα»). Η ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί για ενημερωτικούς σκοπούς σχετικά με το Παιχνιδόσωμα και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών της. Η χρήση του συνεπάγεται ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης Ιστοσελίδας που ισχύουν για όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου.

Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με τους παρόντες όρους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό αυτό τόπο και να μην προχωρήσει σε περαιτέρω χρήση του.

Περιορισμός Ευθύνης

Το Παιχνιδόσωμα χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό του τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, το Παιχνιδόσωμα δεν ευθύνεται (περιλαμβανομένης της αμέλειας) για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών.
Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν συνιστά συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για οποιαδήποτε διενέργεια πράξης ή παράλειψης που θα έχει οικονομικό ή άλλης μορφής αντίκτυπο στον χρήστη. Ο χρήστης περιηγείται σε αυτήν με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία.

Ασφάλεια

Το Παιχνιδόσωμα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χωρίς όμως να εγγυάται γι’ αυτό, για την προστασία της ιστοσελίδας της από ιούς και λοιπό κακόβουλο λογισμικό. Δεν εγγυάται όμως ότι η ιστοσελίδα της θα είναι ελεύθερη ιών ή λοιπού κακόβουλου λογισμικού και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στον χρήστη ή στον εξοπλισμό του από τις παραπάνω αιτίες. Κάθε χρήστης συνδέεται με την παρούσα ιστοσελίδα με δική του πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνος να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τρόπους προστασίας αυτού από ιούς και λοιπό κακόβουλο λογισμικό.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους παρόντες όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου διαθέσιμη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση ή ενημέρωσή σας και οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών εδώ δεν συνεπάγεται έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το Παιχνιδόσωμα. Το Παιχνιδόσωμα ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους, για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν αποφασίσετε να μεταβείτε μέσω του συνδέσμου σε άλλο δικτυακό τόπο τρίτου, αποδέχεστε ότι πράττετε με δική σας ευθύνη.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του www.paixnidoswma.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ανήκει στο Παιχνιδόσωμα κατά κυριότητα ή κατόπιν σχετικής άδειας χρήσης αυτών και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής της και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

Συμπεριφορά χρηστών

Η χρήση του www.paixnidoswma.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ούτε να προκαλεί βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα ή σε άλλους. Σε περίπτωση που το Παιχνιδόσωμα εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη, ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου το Παιχνιδόσωμα.

Τροποποίηση όρων

Οι παρόντες όροι ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς, οποτεδήποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο είτε λόγω μεταβολής της κείμενης νομοθεσίας είτε λόγω μεταβολής της πολιτικής του Παιχνιδοσώματος. Η εκάστοτε τροποποίηση θα αναρτάται στην παρούσα θέση στην ιστοσελίδα και για το λόγο αυτό σας προτρέπουμε να συμβουλεύεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα θέση όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν μεταβολές.