Κατερίνα
Μπάστα

Χρυσούλα
Τσίπα

Κατερίνα
Λιαποπούλου

Ειρήνη
Τοπούζη
Θεόδωρος
Μανταζέλης
Χαρά
Συνειφακούλη

Μαρίσκα
Παυλούς

Φανή
Αποστολίδου